[el_modal_popup modal_id=”popup page 1″ trigger_type=”on_page_load” trigger_delay=”5400ms” close_on_esc=”on” show_footer=”off” modal_close_icon_color=”#003366″ _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” modal_title_text_font=”Arial|800|||||||” modal_title_text_text_color=”#003366″ modal_title_text_font_size=”36px”]

START MET BEWEGEN BIJ FYZIX

VRAAG HIER JE GRATIS DAGPAS AAN!

 
 

[/el_modal_popup]

Huishoudelijk Reglement en Algemene voorwaarden Fyzix

 1. Het huishoudelijk reglement dient strikt opgevolgd te worden. Niet naleving of misbruik ervan leidt onherroepelijk tot stopzetting van het lidmaatschap zonder terugbetaling.
 2. Leden mogen gratis gebruik maken van de douches, sauna en kleedkamers. De kastjes in de kleedkamers mogen enkel gebruikt worden tijdens de aanwezigheid van het lid tijdens zijn training. Bij onrechtmatig gebruik van de kastjes, zal deze zonder voorafgaande verwittiging opengebroken worden en zal de inhoud ervan vernietigd worden.
 3. Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk. Indien uw kaartje door derden wordt gebruikt, zullen wij u minstens een administratieve boete van € 60 aanrekenen.
 4. Uw lidkaart dient u iedere keer bij u te hebben en te laten inscannen door een Fyzix medewerker.
 5. Indien u uw kaartje niet bij zich hebt, kan u de toegang worden ontzegd. U dient zich alleszins aan de balie te melden.
 6. Lidmaatschap verleent u het recht om gebruik te maken van accomodaties en activiteiten zoals bepaald in uw overeenkomst met Fyzix.
 7. De openingsuren dienen gerespecteerd te worden, de accomodaties dienen stipt op het sluitingsuur ontruimd te worden.
 8. U dient steeds een handdoek mee te brengen en de door u gebruikte toestellen schoon achter te laten.
 9. Het dragen van sportkleding en sportsschoenen is verplicht.
 10. Leden dienen losse trainingsapparatuur na gebruik steeds op hun plaats terug te zetten.
 11. Men mag tussen de series niet op een toestel blijven zitten.
 12. De instructies van Fyzix medewerkers dienen steeds opgevolgd te worden.
 13. Leden  zullen elkaar respecteren en elkaar geen overlast bezorgen.
 14. Het management mag zonder opgave van redenen personen de toegang weigeren.
 15. Een ongevallenverzekering is niet inbegrepen in het lidmaatschap.
 16. Een bevriezing moet aangevraagd worden 8 dagen voor het ingaan van de betreffende maand. Een bevriezing voor een abonnement via domiciliëring geldt steeds voor de ganse maand. 
 17. Iedere domiciliëring en factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75) als schadebeding. Van zodra meer dan twee maandelijkse domiciliëringen onbetaald blijven, zal het saldo tot einde contract opgevraagd worden.
 18. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
 19. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 20. Tijdens de onbemande uren mag je enkel aan jezelf de toegang verlenen. (derden mee binnen laten is dus niet toegelaten)

© Fyzix | Fyzix is een geregistreerd merk